POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 855/16


POSTANOWIENIE

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 3 czerwca 2016 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum firm: T.L.,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 165A, 96-100 Skierniewice; Selen Sp. z o.o., ul. Batorego nr
23 lok. 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Prokuraturę Okręgową
w Warszawie, ul Chocimska 28, 00-791 Warszawa, zgłaszający przystąpienie po stronie
zamawiającego:

Agencja Ochrony Osób i Mienia "ROMA", ul. Estrady 70c, 01-932 Warszawa
- wobec wycofania odwołania

orzeka:


1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego -
konsorcjum firm: T.L., ul. M. Skłodowskiej-Curie 165A, 96-100 Skierniewice; Selen Sp. z
o.o., ul. Batorego nr 23 lok. 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kwoty 13 500,00 zł. (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu 90% uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……...….……………U z a s a d n i e n i e:


W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa ochrony osób i mienia w
obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych”
,
(Dz. Urz. UE2016/S 070-122764 z 09.04.2016 r.), w dniu 20 maja 2016 r. zostało wniesione
pisemne odwołanie przez konsorcjum firm: T.L. ul. M. Skłodowskiej-Curie 165A, 96-100
Skierniewice; Selen Sp. z o.o., ul. Batorego nr 23 lok. 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w
kopii przekazane zamawiającemu w tym samym terminie.

Wniesienie odwołania nastąpiło skutkiem powiadomienia drogą elektroniczną oraz
faksem dnia 11 maja 2016 r. o wyniku przetargu, w tym o wyborze oferty konsorcjum firm:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Roma” (lider), ul. Estrady 70c, 01-932 Warszawa; Agencja
Ochrony Osób i Mienia MATPOL, ul. Dominikańska 33,02-593 Warszawa; Ekspert Security
Sp. z o.o., ul. Karola Chodkiewicza 4, 02-593 Warszawa oraz o sklasyfikowaniu na drugiej
pozycji oferty odwołującego.

Odwołujący, wobec podjętych czynności i zaniechań czynności nakazanych ustawą
zarzucił zamawiającemu: Skarbowi Państwa - Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej zwaną „ustawą Pzp”, tj.:

1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez bezpodstawne przyznanie konsorcjum „Roma” w kryterium oceny ofert
„doświadczenie i przygotowanie zawodowe" 20 punktów zamiast 10 punktów, mimo że
wykonawca ten nie wykazał zrealizowania usług o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat (1 kwiecień 2013 - 31
marzec 2016), o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych każda usługa na obiektach
Resortu Sprawiedliwości i Prokuratur, budynkach administracji rządowej, samorządowej,
Resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, ABW i CBA z przedstawieniem dokumentów
potwierdzających, iż usługi te zostały wykonane należycie,

2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum „Roma,” mimo że jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wskazując na powyższe, odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty konsorcjum „Roma”
jako najkorzystniejszej w postępowaniu,
2) powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert oraz naliczenia
konsorcjum „Roma” odpowiedniej liczby 10 punktów w kryterium „doświadczenie i
przygotowanie zawodowe"
,
3) odrzucenia oferty konsorcjum „Roma” oraz
4) dokonanie czynności wyboru oferty złożonej przez odwołującego jako
najkorzystniejszej w postępowaniu.

W dniu 2 czerwca 2016 r. pełnomocnik konsorcjum w składzie: T.L. z siedzibą w
Skierniewicach; Selen Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 187
ust. 8 ustawy Pzp cofnął odwołanie w niniejszej sprawie.

W tych okolicznościach Izba uznała, że zachodziły przesłanki do stwierdzenia, że
złożenie oświadczenia o wycofaniu odwołania nastąpiło ze skutkiem prawnym.

Skorzystanie przez jakąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego z przysługującej
jej tzw. czynności dyspozytywnej (uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu przez zamawiającego, cofnięcia odwołania przez odwołującego) - powoduje
zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów
odwołania. W takiej sytuacji rozpatrzenie sprawy przez Izbę ogranicza się do zbadania
przesłanek formalnych umorzenia postępowania, bez możliwości oceny motywów, którymi
kierowały się strony podejmując tego rodzaju czynności w zainicjowanym postępowaniu
odwoławczym.

W tym stanie rzeczy, Izba stosownie do postanowień art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) umorzyła
postępowanie odwoławcze.

Cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem zachodziły podstawy
do orzeczenia na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13 500,00 zł, jako 90% uiszczonego wpisu od odwołania, zgodnie z
treścią art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp.

O umorzeniu postępowania orzeczono postanowieniem w oparciu o art. 192 ust. 1,
zdanie 2 ustawy Pzp.

Przewodniczący:

…….…………………

Na podstawie pliku 2016_0855.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 855/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń