POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 847/16


POSTANOWIENIE
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marek Szafraniec

Protokolant: Paweł Puchalski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 6 czerwca 2016 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 20 maja 2016 r. przez wykonawcę: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5 lok. 405
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni (81-338), ul. Chrzanowskiego 10

postanawia:


1. odrzuca odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ……………………………


Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania: „Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa
nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej”
zostało wszczęte
przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej Zamawiającym. Ustalona
przez Zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w doręczonym
Prezesowi Izby piśmie z dnia 30 maja 2016 r., nie przekraczała kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszone w Biuletynie Zamówień Publicznych
(2016-75402) w dniu 4 kwietnia 2016 r.

W dniu 20 maja 2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wniesione w formie pisemnej przez wykonawcę: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, zwane dalej Odwołującym.

W ocenie Izby rozpoznawane odwołanie, jako wniesione po upływie terminu określonego
w ustawie Pzp, podlegało odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp.

W świetle obowiązujących przepisów, to wartość zamówienia, ustalona
przez Zamawiającego i upubliczniona w protokole postępowania o udzielenie zamówienia,
jest, tak dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawców, podstawą dla ustalenia zakresu prawa
do wnoszenia odwołań od czynności Zamawiającego. Wartość ta warunkuje terminy,
w jakich odwołanie to można wnieść. Tak art. 180 ust. 2 i 5, jak i art. 182 ust. 1 ustawy Pzp,
wskazują na wartość zamówienia, jako na rozstrzygającą o zakresie prawa do wniesienia
odwołania od poszczególnych czynności Zamawiającego, a także o terminach na wniesienie
takiego odwołania.

Zgodnie z informacją zawartą w doręczonym Prezesowi Izby piśmie Zamawiającego
z dnia 30 maja 2016 r., a także w pkt 2 pisemnego protokołu postępowania, wartość
zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy. Tym samym, zgodnie z przepisem art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
w takim przypadku, gdy informacja o czynności zamawiającego stanowiąca podstawę jego
wniesienia została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faksem lub
drogą elektroniczną, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
5 dni od dnia przesłania powołanej informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia.
W przypadku zaś, gdy informacja taka została przesłana w inny sposób odwołanie wnosi się
w terminie 10 dni od dnia jej przesłania.

Co istotne, w rozpoznawanej sprawie między Stronami nie było w ogóle sporu co do faktów –
Odwołującego z Zamawiającym różniło jedynie to, jak należy rozumieć powołany przepis
art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, a w szczególności jakie zdarzenie należy traktować
jako inicjujące rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający stał
na stanowisku, że za zdarzenie takie powinien zostać uznany fakt nadania informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej, tymczasem w ocenie Odwołującego zdarzeniem
tym powinno być doręczenie tej informacji wykonawcy.

Tak Odwołujący, jak i Zamawiający zgodnie twierdzili, że podjęta w dniu 4 maja 2016 r.
przez Zamawiającego próba przesłania Odwołującemu za pośrednictwem faksu informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej zawartej w piśmie z dnia 4 maja 2016 r. nie powiodła się.
Oczywistym jest zatem to, że do przesłania tejże informacji tą drogą nie doszło –
nie możliwym jest stwierdzenie, że Zamawiający dokonał przesłania faksem tegoż pisma
Odwołującemu. Jak wyjaśnił on przy tym w toku posiedzenia Izby z udziałem Stron,
nie podejmował on też kolejnych prób przesłania rzeczonego pisma tą właśnie drogą.
Nadto Zamawiający oświadczył, że informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej nie przesłał
Odwołującemu również pocztą elektroniczną.

Powołane pismo z dnia 4 maja 2016 r. Zamawiający w dniu 5 maja 2016 r. nadał
do Odwołującego w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Gdyni. Zgodnie ze złożonym
przez Zamawiającego pisemnym potwierdzeniem odbioru pismo to zostało odebrane
przez pełnomocnika Odwołującego w dniu 11 maja 2016 r. Co istotne, z powołanego
pisemnego potwierdzenia odbioru Odwołujący mógł powziąć informację o dacie nadania
odebranej przez niego przesyłki.

Wobec powyższego, oczywistym było to, że informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
została przekazana Odwołującemu w sposób inny, niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Tym samym, zgodnie z przepisem art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp termin na wniesienie
odwołania wynosił 10 dni od dnia przesłania tej informacji. Co do sposobu rozumienia
wyrażenia „przesłanie informacji” Izba podzieliła w tym zakresie pogląd wyrażony w sprawie
KIO 109/11 KIO 110/11: „Podkreślić należy równocześnie, iż stosownie do brzmienia
ww. przepisu, termin powyższy nie biegnie od daty otrzymania przez wykonawców
przesłanej informacji o odrzuceniu ofert, lecz od dnia przesłania tej informacji.”


Podobnie Izba orzekała w sprawach KIO 1297/11: „W obecnym stanie prawnym, w sytuacji
określonej w art. 182 ust, 1 pkt 1 Pzp, data otrzymania przez wykonawcę informacji
o czynności zamawiającego pozbawiona jest doniosłości prawnej. Dla liczenia terminu
na wniesienie odwołania istotna jest data, w której zamawiający przesyła informację
o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania.”
, KIO 2280/11: „Ustawodawca
w art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazał jako początek biegu terminu na wniesienie odwołania
fakt przesłania informacji, a zatem początkiem biegu terminu jest data wysłania informacji,
a nie data doręczenia informacji odwołującemu.”
, czy też KIO 130/11 lub KIO 2381/14.
Tym samym, za zdarzenie będące początkiem biegu terminu na wniesienie odwołania Izba
uznała nadanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego.

Z uwagi na fakt, iż ustawa Pzp nie zawiera regulacji odnoszącej się do sposobu ustalania
terminów, koniecznym jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zwanego dalej kc, tj. art. 110 i n.
Zgodnie z art. 111 kc termin oznaczony w dniach kończy się upływem ostatniego dnia,
przy tym jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Kierując się
przywołanymi przepisami oraz uwzględniając fakt, iż informacja o wyborze oferty
najkorzystniejszej została przesłana (nadana w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Gdyni)
Odwołującemu w dniu 5 maja 2016 r. oraz to, że na dzień 15 maja 2016 r. przypadała
niedziela, uznać należało, że określony art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp termin 10 dni
wyznaczony na doręczenie Prezesowi Izby odwołania upłynął z dniem 16 maja 2016 r.
W tej sytuacji odwołanie – doręczone Prezesowi Izby w formie pisemnej w dniu
20 maja 2016 r. (prezentata na piśmie) – zostało wniesione po upływie terminu określonego
w ustawie.

Kierując się tak poczynionymi ustaleniami, Izba uznała, iż rozpoznawane odwołanie,
jako złożone po upływie terminu określonego w ustawie podlega odrzuceniu na podstawie
art. 189 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp.

Uwzględniając powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ……………………………

Na podstawie pliku 2016_0847.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 847/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń