POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 840/16


POSTANOWIENIE
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk

Protokolant: Krzysztof Wasilewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu
1 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 18 maja 2016 r. przez Odwołującego – WASKO S.A. z siedzibą
w Gliwicach, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Resortowe Centrum
Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi Warszawa,
przy udziale:
A) TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
B) Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie,
- zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
– WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach – kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć
tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….Uzasadnienie

Zamawiający – Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami
Teleinformatycznymi, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa – prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) –
dalej: Pzp lub Ustawa; postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę sieci
teleinformatycznej na potrzeby ZWSI RON w m. Warszawa – przygotowanie
dokumentacyjne oraz wykonanie robót”
, nr sprawy 17/1/218/16.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 13 maja 2016 r. Zamawiający zawiadomił o wynikach oceny wniosków
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W dniu 18 maja 2016 r., Odwołujący – WASKO S.A. z siedzibą
w Gliwicach – wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z
przepisami ustawy Pzp czynności oraz wobec zaniechań czynności, zarzucając
Zamawiającemu:
1. Naruszenie art. 51 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezakwalifikowanie do dalszego etapu
postępowania Odwołującego, pomimo iż Odwołujący wykazał spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i powinien zostać zakwalifikowany przez Zamawiającego do
grupy wykonawców, którzy zaproszeni zostaną do złożenia oferty;
2. Naruszenie art. 51 ust. 2 ustawy Pzp poprzez niezakwalifikowanie do dalszego etapu
postępowania Odwołującego, pomimo iż pod względem kryteriów kwalifikacji
wykonawców określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu,
Odwołujący powinien zostać zakwalifikowany do grupy pięciu wykonawców, którzy
zaproszeni zostaną do składania ofert;
3. Naruszenie art. 51 ust. 2 ustawy Pzp poprzez błędną ocenę wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu złożonego przez Odwołującego w zakresie złożonego
wykazu robót budowlanych i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie,
co w konsekwencji doprowadziło do nieprzyznania Odwołującemu dodatkowych
punktów za zamówienia określone w dalszej części odwołania, od uzyskania których
zależało zaproszenie Odwołującego do złożenia oferty;
4. Naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie postępowania w
sposób niezapewniający równego traktowania wykonawców oraz w sposób, który
zmierza do udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie zostanie wybrany zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. Unieważnienia czynności oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
2. Unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania;
3. Ponownej oceny wniosku Odwołującego;
4. Przyznanie Odwołującemu dodatkowych punktów za zamówienia wskazane w
a. Strona nr 39 wniosku, pozycja 1;
b. Strona nr 39 i 40 wniosku, pozycja 2;
c. Strona nr 40 wniosku, pozycja 4;
d. Strona nr 42 wniosku, pozycja 9;
e. Strona nr 15 wniosku, pozycja 4;
5. Zakwalifikowanie Odwołującego do grupy pięciu wykonawców, którzy zaproszeni
zostaną do składania ofert;
6. Zaproszenia Odwołującego do złożenia oferty.

Kopia odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania
odwoławczego została przekazana przez Zamawiającego w dniu 19 maja 2016 r.
W dniu 23 maja 2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia wykonawcy TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, po stronie
Zamawiającego.
W dniu 20 maja 2016 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia wykonawcy Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie, po stronie Zamawiającego.

W dniu 30 maja 2016 r. do Izby wpłynęła odpowiedź Zamawiającego, w której
oświadczono, że Zamawiający, na podstawie art. 186 ust. 2 Pzp, postanowił uwzględnić w
całości zarzuty Odwołującego.
W uzasadnieniu wskazano, że Zamawiający unieważnił czynność oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków przez
wykonawców. Ponadto poinformowano, że Zamawiający przyznał punktu za wskazane
roboty budowlane w wykazie zamówień:
1) Strona 39 wniosku, pozycja 1;
2) Strona 39 i 40 wniosku, pozycja 2;
3) Strona 40 wniosku, pozycja 4;
4) Strona 42 wniosku, pozycja 9;
5) Strona 15 wniosku, pozycja 4.
Zamawiający przesłał kopię odpowiedzi na odwołanie wykonawcom zgłaszającym
przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonych przystąpień i dopuściła ww. wykonawców
do udziału w postępowaniu w charakterze uczestników. Jednocześnie, Izba nie uwzględniła
opozycji zgłoszonej przez Odwołującego wobec przystąpienia wykonawcy Sprint S.A.
z siedzibą w Olsztynie. W ocenie Izby zgłaszający opozycję nie uprawdopodobnił, że
wykonawca ten nie miał interesu, o którym mowa w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp.
Na wyznaczone posiedzenie nie stawili się ww. Przystępujący, prawidłowo
zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia (dowód w aktach sprawy).
Zgodnie z art. 186 ust. 3 Pzp jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba
umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W myśl
art. 186 ust. 5 Pzp, sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
W okolicznościach niniejszej sprawy Przystępujący nie wnieśli sprzeciwu na piśmie,
ani do protokołu, nie stawiając się na posiedzenie, o którym zostali prawidłowo
zawiadomieni. W ocenie Izby brak stawiennictwa na posiedzeniu, a tym samym nie złożenie
oświadczenia
o wnoszeniu sprzeciwu, pomimo że przepisy prawa dają możliwość wniesienia sprzeciwu
pisemnie bądź ustnie do protokołu, jest równoważne z nie wniesieniem sprzeciwu. W
sytuacji, gdy uwzględnienie zarzutów odwołania ma miejsce przed lub w trakcie posiedzenia
przed Izbą, czas posiedzenia, do momentu jego zamknięcia, jest ostatecznym momentem,
do którego można wnieść ewentualnie sprzeciw (z uwagi na brak podstaw do kierowania
sprawy na rozprawę, gdy nie zostaje przez uczestnika postępowania wniesiony sprzeciw).
Mając powyższe na uwadze postępowanie należało umorzyć, na podstawie art. 186
ust. 3 Pzp. Z uwagi na uwzględnienie w całości zarzutów odwołania, przy braku sprzeciwu ze
strony Przystępujących, Zamawiający obowiązany jest unieważnić, powtórzyć i dokonać
czynności w postępowaniu zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. Na posiedzeniu w
dniu 1 czerwca 2016 r. Zamawiający złożył przy tym do akt sprawy pismo z dnia 30 maja
2016 r. – Informacja o wynikach oceny wniosków po uwzględnieniu odwołania WASKO S.A.
z siedzibą w Gliwicach.
O kosztach Izba orzekła stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) Prawa zamówień
publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) –
Izba postanowiła znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot
Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………..

Na podstawie pliku 2016_0840.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 840/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń