POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 835/16


POSTANOWIENIE
z dnia 30 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata

Protokolant: Paweł Puchalski

wobec cofnięcia w dniu 30 maja 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2016 r. przez
SITA Płocka Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Raciąż,
Urząd Miejski w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17; 09-140 Raciąż,

postanawia:


1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
SITA Płocka Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.

Przewodniczący: …………………………Uzasadnienie

Zamawiający – Miasto Raciąż, Urząd Miejski w Raciążu, Pl. A. Mickiewicza 17; 09-140
Raciąż prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na
terenie Miasta Raciąż”
.
W dniu 12 maja 2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod
pozycją 119272) ogłoszenie zamawiającego o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Dnia 17 maja 2016 roku wykonawca SITA Płocka Gospodarka Komunalna spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock (dalej „Odwołujący”)
wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego, nie przystąpił żaden wykonawca.
Odwołujący, dnia 30 maja 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, złożył oświadczenie,
iż wycofuje wniesione odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: …………………………

Na podstawie pliku 2016_0835.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 835/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń