POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 834/16


POSTANOWIENIE
z dnia 30 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia w dniu 27 maja 2016 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2016 r. przez wykonawcę Doosan
Babcock Energy Polska sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku,

w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
z siedzibą w Bełchatowie,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum
firm: ZEC Service sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz Mostostal Zabrze S.A., z
siedzibą w Zabrzu, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o., z siedzibą w
Rybniku kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy) stanowiącej 90% wpisu uiszczonego przez wykonawcę Doosan
Babcock Energy Polska sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodniczący:

…………………………………..Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 maja 2016 r., odwołujący – Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o.,
z siedzibą w Rybniku - cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A., z siedzibą w Bełchatowie pn. „Umowa ramowa na
remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra w okresie 36
miesięcy”
.

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art.
192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba nie uwzględniła wniosku o odrzucenie odwołania z powodu niedochowania terminu do
jego wniesienia wynikającego z art. 182 ust. 1 ustawy Pzp. Jak wynika z akt postępowania w
dniu 16 maja 2016 r. odwołujący podejmował próby wniesienia odwołania za pośrednictwem
platformy ePUAP, jednakże wniesienie odwołania tą drogą było niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie operatora ePUAP. Odwołujący przedłożył stosowane dowody na
potwierdzenie powyższej okoliczności. Izba stoi na stanowisku, że w sytuacji, w której
wniesienie odwołania z pomocą platformy ePUAP jest niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie operatora platformy, przy braku publicznej informacji o przerwie systemowej w
działaniu platformy lub utrudnień w jej funkcjonowaniu, wykonawca nie może ponieść
negatywnych konsekwencji wynikających z powyższych okoliczności. W analizowanym
stanie faktycznym takimi negatywnymi konsekwencjami byłoby odrzucenie odwołania przez
Izbę, pomimo iż wykonawca przed otwarciem rozprawy w dniu 27 maja 2016 r. poinformował
Izbę o cofnięciu odwołania, co dało Izbie podstawę o umorzenia postępowania na podstawie
art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Zgodnie z przywołanymi regulacjami wobec cofnięcia
odwołania przed otwarciem rozprawy brak jest podstaw prawnych pozwalających na

zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego zwrotu jakichkolwiek poniesionych
kosztów w postępowaniu odwoławczym.

Przewodniczący:

……………………………….

Na podstawie pliku 2016_0834.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 834/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń