POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 827/16


POSTANOWIENIE

z dnia 31 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Wojciech Świdwa

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w
dniu 31 maja 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 17 maja 2016 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie
zamówienia: J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Budowlane „KANBUD” mgr inż. J. K. ul. Marynarki Polskiej 71; 80-557 Gdańsk w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Gdańsku ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 ; 80-804 Gdańsk

przy udziale przystępującego: R. A. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” R. A. ul. Szczecińska nr 65; 80- 392 Gdańsk po
stronie zamawiającego

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10.000
zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego: J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Budowlane „KANBUD” mgr inż. J. K. ul. Marynarki Polskiej 71; 80-
557 Gdańsk tytułem wpisu od odwołania.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący: ……………

UzasadnienieOdwołanie zostało wniesione w postępowaniu prowadzonym przez zmawiającego na
budowę zewnętrznej windy osobowej do budynku RDLP w Gdańsku przy ul.
Rogaczewskiego 9/19 wraz z dostawą i montażem urządzeń windy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
14.04.2016 roku pod pozycją: 88944.

Odwołujący zaskarżył czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenie oferty
odwołującego. Po pierwsze ze wskazaniem naruszenia art.7 ust.1 i ust.3 ustawy Pzp. w
związku z przeprowadzeniem postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Po drugie ze wskazaniem naruszenia art.
89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. w związku z odrzuceniem oferty odwołującego. Na podstawie
wniesionych zarzutów odwołujący zażądał unieważnienia czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty odwołującego. W konsekwencji żądał
ponownej oceny ofert z uwzględnieniem procedury art.26 ust.3 ustawy Pzp. w stosunku do
odwołującego oraz dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Pismem z dnia 27 maja 2016 roku zamawiający za pośrednictwem maila i faksu z
zapowiedzią wysłania pisma w oryginale pocztą uwzględnił odwołanie. Z treści przesłanego
pisma znak sprawy: EA. 270.2.2016 zamawiający w odpowiedzi na złożone odwołanie
postanowił uwzględnić zarzuty przedstawione w odwołaniu i dokonać czynności, o które
wnosi odwołujący to jest: unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
czynność odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego - wykonawcy; ponownie dokonać
oceny oferty, w tym w szczególności wezwać wykonawcę odwołującego do uzupełnienia
oferty o brakujący dokument na zasadzie art.26 ust.3 ustawy Pzp. i dokonać ponownie
wyboru najkorzystniejszej oferty. Z treści uzasadnienia wynika, że zamawiający uznaje za
dyskusyjną ocenę istotnego znaczenia pomyłki w treści oferty co do ilości rat płatności
wypełnionych przez odwołującego w związku z postanowieniami umowy co do płatności za
wykonane zamówienie. Natomiast uznaje swój błąd co do nie wezwania odwołującego do
złożenia wyjaśnienia na podstawie art.87 ust.1 ustawy pzp. dotyczącego sprzeczności
pomiędzy zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do
SIWZ wzorze umowy a niezgodnej z tym wzorem liczbie rat płatności zawartych w pkt 8
formularza ofertowego. Złożenie przez odwołującego stosownych wyjaśnień mogłoby
stanowić podstawę do uznania błędu w formularzu oferty za omyłkę możliwą do
poprawienia w trybie art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W powyższym stanie rzeczyzamawiający postanowił uwzględnić odwołanie. Pozostaje jedynie nadmienić, że z treści
przesłanej przez zamawiającego dokumentacji postępowania wynika, że z powiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.05.2015 ( oczywista pomyłka powinno być
„2016”) wynika, że podstawę prawną odrzucenia oferty odwołującego stanowił art.89 ust.1
pkt 2 ustawy Pzp. – treść nie odpowiada treści SIWZ. W treści oferty przewidziano płatność
w 4 ratach, co jest niezgodne z treścią § 8 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11
do SIWZ, który dopuszcza płatność w dwóch ratach. Odrzucenie oferty nastąpiło z powodu
określenia w formularzu ilości rat płatności odmiennie do ilości określonych we wzorze
umowy.
Zamawiający uwzględniając odwołanie doszedł do przekonania, że powstałą rozbieżność
może naprawić na podstawie art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. po uprzednim wyjaśnieniu w
trybie art.87 ust.1 ustawy Pzp.

Z treści pisma o uwzględnieniu odwołania wynika, że zamawiający powiadomił zarówno
odwołującego jak i przystępującego po jego stronie R. A. o uwzględnieniu odwołania.
Na posiedzenie nie stawił się przystępujący po stronie zamawiającego prawidłowo
zawiadomiony o terminie.
W związku z powyższym Izba uznaje niestawiennictwo przystępującego na posiedzenie za
równoznaczne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu w trybie art.186 ust.3 ustawy
Pzp. w związku z art.185 ust. 5 ustawy Pzp.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art.186 ust.3 ustawy Pzp umorzyła postępowanie
odwoławcze.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 z
zastrzeżeniem art.186 ust.2 i ust.6 pkt 1) ustawy Pzp i § 5 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. 2010r. Nr 41 poz. 238) znosząc koszty wzajemnie i dokonując zwrotu
odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 10.000,00 złotych.
.

Przewodniczący: ……………

Na podstawie pliku 2016_0827.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 827/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń