POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 689/16


POSTANOWIENIE
z dnia 16 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Sylwester Kuchnio
Protokolant: Wojciech Świdwa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 maja 2016 r. w
Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29
kwietnia 2016 r. przez KOMA NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Narodowy Bank Polski w
Warszawie,

przy udziale Comtegra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającej przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

postanawia:


1. Umarza postępowanie odwoławcze;

2. Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z jego rachunku na rzecz KOMA
NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawie.


Uzasadnienie

Odwołujący, KOMA NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w dniu 13 maja 2016 r
skutecznie cofnął, przed otwarciem rozprawy, odwołanie dotyczące prowadzonego przez
Narodowy Bank Polski w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację sieci SAN (Dz. Urz. UE NR 2016/S 029-046669).
Wobec powyższego postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art.
187 ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy oraz w
oparciu o przepisy § 5 ust 1 pkt 3 lit a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

W związku z powyższym na podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 8 ustawy
orzeczono, jak w sentencji.

Na podstawie pliku 2016_0689.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 689/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń