POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 665/16,KIO 666/16


POSTANOWIENIE
z dnia 12 maja 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
Członkowie: Grzegorz Matejczuk
Izabela Niedziałek-Bujak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron i wykonawców zgłaszających
przystąpienia do postępowania odwoławczego, w dniu 12 maja 2016 r. w Warszawie
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2016 r.
przez wykonawców:
A. IMPEL Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
B. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm: DGP Clean
Partner Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica; ELPOSERWIS
Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec; Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp.
z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów

wykonawcy zgłaszający przystąpienia:
1. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm: DGP Clean Partner
Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica; ELPOSERWIS Sp. z o.o.,
Zawada 26, 28-230 Połaniec; Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o.,
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań – KIO 665/16,
2. „MIXON” P. L., ul. Henryka Brodatego 8/4, 68-100 Żagań –
i KIO 666/16,
3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE ”CYPRYS” R. R.,
ul. Drzymały 12, 67-120 Kożuchów – KIO 665/16 i KIO 666/15,
– po stronie zamawiającego

postanawia:


1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców:
2.1. IMPEL Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu,
2.2. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm: DGP Clean
Partner Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica; ELPOSERWIS Sp.
z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec; Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp.
z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ..……………………..

……………………….
Uzasadnienie

Zamawiający – 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie –
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Usługa utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, na
terenie obiektów administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów
GZ Żagań, Dobre n/Kwisą, Świętoszów, Bolesławiec i Głogów”
, nr sprawy: 18/PN/2016, na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „Pzp” lub
„ustawa”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 24.02.2016 r., nr 2016/S 038-062122.

Wykonacy:
A. IMPEL Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt KIO 665/16);
B. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm: DGP Clean Partner
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy; ELPOSERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu;
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt KIO
666/16
) – wnieśli w dniu 28 kwietnia 2016 r. odwołania od podjętych w postępowaniu
czynności zamawiającego i zaniechania czynności, w częściach III i IV przedmiotu
zamówienia, przedstawiając w odwołaniach zarzuty i odpowiednie żądania.

Do postępowania odwoławczego zgłosili przystąpienia wykonawcy:
1. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm: DGP Clean Partner
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy; ELPOSERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu;
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – zgłoszenie
przystąpienia w sprawie KIO 665/16, doręczone w dniu 2 maja 2016 r.,
2. „MIXON” P. L. z siedzibą w Żaganiu – zgłoszenie przystąpienia w sprawach KIO 665/16 i
KIO 666/16, doręczone w dniu 4 maja 2016 r.,
3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE ”CYPRYS” R. R.
z siedzibą w Kożuchowie – zgłoszenie przystąpienia w sprawach
i KIO 666/15, doręczone w dniu 4 maja 2016 r.
– po stronie zamawiającego.

Wobec przekazania kopii odwołania wykonawcom w dniu 29.04.2016 r. drogą
elektroniczną (pismo zamawiającego z dnia 02.05.2016 r.), termin doręczenia Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego, w formie
wskazanej w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, upłynął w dniu 2 maja 2016 r.

W dniu 11 maja 2016 r. odwołujący wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pisma, w których zamieścili oświadczenia o cofnięciu odwołań.

W dniu 11 maja 2016 r. zamawiający przesłał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
faksem odpowiedź na odwołanie, wnosząc (…) „o oddalenie odwołań dotyczących części III
zamówienia; uwzględnienia w części zarzutów części IV zamówienia.”


Krajowa Izba Odwoławcza – po rozpoznaniu wniosków odwołujących
na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i wykonawców zgłaszających przystąpienia do
postępowania odwoławczego – uznała, że oświadczenia o cofnięciu odwołań złożone przed
otwarciem rozprawy nie budziły wątpliwości, zostały dokonane skutecznie. Odwołujący jako
dysponenci wniesionych odwołań, mogli je cofnąć aż do zamknięcia rozprawy. Cofnięcie
odwołań znosi wszelkie skutki związane z ich wniesieniem. Zatem, stanowisko
zamawiającego pozostaje bez wpływu na rozstrzygniecie Izby. Wobec ziszczenia się
przesłanki wynikającej z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, Izba umorzyła postępowanie
odwoławcze i nakazała dokonanie zwrotu odwołującym kwot po 13 500 zł, stanowiących
90% uiszczonych wpisów.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238).

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ..……………………..

……………………….

Na podstawie pliku 2016_0665_0666.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 665/16,KIO 666/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń