POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 554/16


POSTANOWIENIE
z dnia 25 kwietnia 2016. r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Daniel Konicz

Protokolant: Krzysztof Wasilewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez wykonawcę Net PC
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy udziale wykonawcy
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………………………….Uzasadnienie

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej „Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Tworzenie oprogramowania,
przekazanie kodów źródłowych wraz z testowaniem oraz serwisowaniem i opracowywaniem
dokumentacji technicznej, administracyjnej i użytkownika wg wymogów i standardów
Zamawiającego”
(znak sprawy: CUI/ZP/PN/17/2015), zwane dalej: „Postępowaniem”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 9 grudnia 2015 r. pod numerem 2015/S 238-431919.

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział
w Postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą uznał ofertę wykonawcy
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o odrzuceniu oferty
wykonawcy Net PC sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na podstawie przepisu art. 89 ust. 1
pkt 6 Pzp.

Wykonawca Net PC sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Odwołujący”) wniósł do
Prezesa Izby, w dniu 14 kwietnia 2016 r., odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
naruszenie:

1.. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp na skutek odrzucenia oferty Odwołującego, jako oferty
zawierającej błąd w obliczeniu ceny w sytuacji, gdy oferta złożona przez
Odwołującego nie była obarczona taką wadą,
2.. art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez odrzucenie oferty Odwołującego, jako oferty
zawierającej błąd w obliczeniu ceny w sytuacji, gdy konkretne i jasne
postanowienia w tym zakresie nie zostały przez Zamawiającego zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.. art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji,
gdy oczywistym było, iż w ofercie złożonej przez Odwołującego doszło do
popełnienia oczywistej omyłki pisarskiej,
4.. art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji,
gdy przepis ten powinien był zostać zastosowany, jeżeli Zamawiający przyjął,
iż nie może skorzystać z uprawnień z art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 2 Pzp,

5.. art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji,
gdy oczywistym było, iż w ofercie złożonej przez Odwołującego doszło do
oczywistej omyłki rachunkowej,
6.. art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania w celu zażądania od
Odwołującego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności
w zakresie rozbieżności pomiędzy wskazaną ceną za jedną godzinę, a ceną
łączną za 500 godzin w części oferty dotyczącej wynagrodzenia za tworzenie
oprogramowania na podstawie analizy biznesowej przygotowanej przez
Zamawiającego.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1.. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
2.. poprawienia oferty Odwołującego w ramach uprawnień przewidzianych w art. 87
ust. 2 Pzp przez zmianę – w części dotyczącej wynagrodzenia za tworzenie
oprogramowania na podstawie analizy biznesowej przygotowanej przez
Zamawiającego – kwoty 1.600,00 zł na kwotę 160,00 zł i kwoty 1.968,00 zł na
kwotę 196,80 zł,
3.. ponownego dokonania badania i oceny ofert,
4.. ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego przystąpienie zgłosił wykonawca Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
z siedzibą w Warszawie.

Izba, wobec spełnienia przez ww. przesłanek określonych przepisem art. 185 ust. 2
Pzp, postanowiła dopuścić go do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
przystępującego po stronie Zamawiającego.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. Odwołujący cofnął odwołanie.
Przedmiotowe oświadczenie złożyła właściwie umocowana osoba.

W tym stanie rzeczy Izba – zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie Pzp
oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U.2010.41.238) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty
wpisu uiszczonego w wysokości 15.000,00 zł.

Przewodniczący: ……………………………………….

Na podstawie pliku 2016_0554.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 554/16

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń