POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1531/15


POSTANOWIENIE
z dnia 29 lipca 2015 r.

wydane w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Packo
Protokolant: Łukasz Listkiewicz

wobec cofnięcia w dniu 28 lipca 2015 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2015 r. przez wykonawcę
Computex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

przy udziale wykonawców:
A. INTARIS Sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
B. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. j. S. M., S. E.,
Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Computex Sp. z o.o. Sp. k. kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi
w Warszawie.

Przewodniczący: ………………..……Uzasadnienie

Odwołujący – Computex Sp. z o.o. Sp. k. 28 lipca 2015 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął
odwołanie wniesione 17 lipca 2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na „zakup sprzętu komputerowego dla Grupy Zakupowej PKP S.A.” prowadzonym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust.
1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący: ………………..……

Na podstawie pliku 2015_1531.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1531/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń