POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1352/15


POSTANOWIENIE
z dnia 7 lipca 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 lipca 2015 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26 czerwca 2015 r. przez wykonawcę: M. B., prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą M. A. B. TOP-MED, ul. Emilii Sczanieckiej 7/7, 93-342 Łódź,
w postępowaniu prowadzonym przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław,

postanawia:


1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i dokonać
zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy:
M. B., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M. A. B. TOP-MED –
kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ………………………………Uzasadnienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu [zwany dalej: „Zamawiającym”],
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:
Dostawa nici chirurgicznych oraz produktów hemostatycznych, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamówienie zostało podzielone na 31 części.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 053-092304.

Z informacji przekazanej Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej przez Zamawiającego
w dniu 30 czerwca 2015 roku wynika, że w dniu 25 czerwca 2015 roku Zamawiający przesłał
wykonawcy informację o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania.
Z kolei z protokołu postępowania wynika, że Zamawiający w dniu 18 czerwca 2015 roku
przesłał wykonawcom zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w formie pisemnej
- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz zamieścił na swojej stronie internetowej.
Natomiast z pisma wykonawcy M. B., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M. A.
B. TOP-MED z dnia 22 czerwca 2015 roku, skierowanego do Zamawiającego, a znajdującego
się w dokumentacji postępowania, przekazanej przez Zamawiającego, wynika, że otrzymała
ona informację o wynikach postępowania w dniu 19 czerwca 2015 roku.

W dniu 26 czerwca 2015 roku wykonawca – M. B., prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą M. A. B. TOP-MED, [zwana dalej: „Odwołującym”] wniosła odwołanie,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez nieodrzucenie niezgodnych z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofert wykonawców: Yavo Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie oraz A. R.,
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Wrocławskie Centrum
Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego Żak-Med A. R. w zakresie pakietu 1,

2) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez wybór oferty niespełniającej wymogów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamiast najkorzystniejszej oferty spełniającej
te wymagania, złożonej przez Odwołującego się.

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wnosił o:
1. uwzględnienie odwołania;
2. unieważnienie czynności Zamawiającego wyboru w zakresie pakietu 1 oferty
Yavo Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie;
3. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert złożonych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nici chirurgicznych
oraz materiałów hemostatycznych w zakresie pakietu 1;
4. nakazanie Zamawiającemu odrzucenia w zakresie pakietu 1 oferty złożonej
przez A. R. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wrocławskie Centrum
Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego Żak-Med A. R.;
5. nakazanie Zamawiającemu wyboru w zakresie pakietu 1 ważnej oferty
najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Odwołującego się.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W dniu 6 lipca 2015 roku Zamawiający – za pośrednictwem faksu - przesłał do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej pismo, w którym zawarł oświadczenie o uwzględnieniu w całości
zarzutów odwołania na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie
na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem
że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Ponadto, Izba ustaliła (na podstawie informacji przekazanej przez Zamawiającego
w dniu 30 czerwca 2015 roku), że Zamawiający w dniu 26 czerwca 2015 roku przekazał
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu zawiadomienie o wniesieniu odwołania
oraz jego kopię, za pośrednictwem faksu, pocztą elektroniczną oraz listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,

wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W terminie, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie prawa, żaden wykonawca
nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego ani po stronie Zamawiającego,
ani po stronie Odwołującego.

Wobec powyższego, Izba, na podstawie art. 186 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy
Pzp, rozstrzygnęła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w związku z art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepis § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Uwzględniając powołane przepisy Izba uznała, iż wpis uiszczony przez Odwołującego
w kwocie 15.000,00 zł podlega zwrotowi, zaś koszty poniesione przez Strony znosi się
wzajemnie.

Przewodniczący: ……………………………

Na podstawie pliku 2015_1352.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1352/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń