POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 332/15


POSTANOWIENIE
z dnia 26 lutego 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 lutego 2015 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
20 lutego 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. KMC Administrator - Nieruchomości i Inwestycje Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, 2. W. P. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz”
W. P., ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

w postępowaniu prowadzonym przez Zakłady Remontowo Budowlane WAM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 3a/43, 02-004 Warszawa

postanawia:


1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) koszty postępowania odwoławczego wzajemnie znosi;
3) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. KMC Administrator
- Nieruchomości i Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac
Staszica 1, 64-920 Piła, 2. W. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz” W. P., ul. Kamienna
40, 64-920 Piła - kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) na postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………Uzasadnienie

Zamawiający - Zakłady Remontowo Budowlane WAM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty
budowlane pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (z 18 lokalami mieszkalnymi) z miejscami parkingowymi w części
podziemnej na terenie dz. 1/33 oraz 1/36 w Gdyni przy ul. Górniczej - zad. GD Q36”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
z 22.01.2015 r., pozycja 9631.

Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. KMC
Administrator - Nieruchomości i Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. W. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usług
Specjalistycznych „Spadochroniarz” W. P., z siedzibami w Pile - wnieśli na podstawie art.
180 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w dniu 16 lutego 2015 r., polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Czynność zamawiającego, w ocenie odwołującego, była niezgodna z art. 7 ust. 1, art.
22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 3 oraz art. 93 ust.
1 pkt 1 ustawy.

Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: unieważnienie czynności
unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania
odwołującego, nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert
z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego, ewentualnie wezwanie
odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do złożenia wymaganego przez
zamawiającego dokumentu, tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

2) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym kosztami
wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł.

Odwołujący podał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego wskazanych przepisów ustawy. Podniósł,
że jego oferta jest ofertą najkorzystniejszą (jedyną) w tym postępowaniu i mogłaby, gdyby
nie naruszenie przez zamawiającego ww. przepisów, zostać wybrana, a tym samym
odwołującemu udzielono by zamówienia. Niezgodna z przepisami ustawy czynność
zamawiającego skutkować może poniesieniem przez odwołującego szkody majątkowej, na
którą składają się utracone korzyści z tytułu realizacji zamówienia publicznego (wykonania
robót budowalnych).

Odwołujący wskazał, że zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania zostało
doręczone mu w dniu 16 lutego 2015 r. Odwołanie zostało wniesione w terminie, wraz
z przesłaniem kopii zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, by mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania.

Zamawiający przekazał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej faksem (data wpływu
2015-02-18) i wniósł (data wpływu 23.02.2015) pismo - informację oznaczoną jako
„Informacja o uznaniu przez zamawiającego wniesionego odwołania” (data informacji
19.02.2015 r.). W piśmie wskazał, „że odwołanie ww. Konsorcjum zostało przyjęte przez
Zamawiającego jako zasadne i dokonano ponownej oceny oferty.”

W informacji przekazanej Prezesowi Izby faksem w dniu 24 lutego 2015 r.
zamawiający potwierdził, że w postępowaniu została złożona jedna oferta (odwołującego).
Z załączonej do informacji korespondencji wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Odwołujący został
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i jego oferta została uznana za
odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
z dnia 16 lutego 2015 r.).

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że oświadczenie zamawiającego o przyjęciu
odwołania jako zasadnego i dokonaniu ponownej oceny oferty, jest oświadczeniem
uwzględniającym w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu w rozumieniu przepisu art.
186 ust. 2 ustawy. Uwzględnienie przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu nie budziło wątpliwości, w postępowaniu o udzielenie zamówienia uczestniczy

wyłącznie odwołujący, co oznacza brak możliwości przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego przez jakiegokolwiek innego wykonawcę.
Zatem, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez
obecności stron, na podstawie wskazanego art. 186 ust. 2 ustawy.
W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
(ostatnie zdanie przepisu).

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła przepisy art.
186 ust. 6 pkt 1 ustawy oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238) i nakazała dokonanie zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………….

Na podstawie pliku 2015_0332.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 332/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń