POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 183/15


POSTANOWIENIE

z dnia 4 lutego 2015 roku

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 roku na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30
stycznia 2015 roku przez wykonawcę T. D., prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petromot” T. D. w Skulsku w
postępowaniu prowadzonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

postanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz T. D.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Petromot” T. D. w Skulsku kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych
zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Koninie.

Przewodniczący: ………………………………Uzasadnienie

Zamawiający, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”
, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest zakup oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

W dniu 30 stycznia 2015 roku wykonawca T. D., prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Petromot” T. D. w Skulsku
wniósł odwołanie od czynności i zaniechań zamawiającego niezgodnych z przepisami
ustawy Pzp podjętych w toku postępowania, polegających na:

1. wykluczeniu odwołującego z postępowania

2. wyborze jako najkorzystniejszej Zakładu Usługowo-Handlowego Sp. z o.o.
„Naftohurt” J. S. w Sompolnie.

Pismem z dnia 30 stycznia 2015 r., doręczonym Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 2 lutego 2015 roku zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia
żaden wykonawca.

Izba zważyła, co następuje:

Art. 186 ust. 2 zd. 1 ustawy Pzp stanowi, iż w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod

warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca.

Tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu, jak i okoliczności, iż po stronie zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186
ust. 2 zd. 1 ustawy Pzp.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż
koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp, orzekając
o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego się na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący: ………………………….

Na podstawie pliku 2015_0183.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 183/15

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń