POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1985/14


POSTANOWIENIE
z dnia 2 października 2014 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Honorata Łopianowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2 października 2014 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 września 2014 r. przez
Odwołującego – BHF H. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Raszynie,
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Obrony Narodowej

postanawia:


1. umorzyć postępowania odwoławcze,

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – BHF H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Raszynie, kwoty 15.000 zł 00 gr [piętnastu tysięcy złotych, zero groszy], uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych [Dz. U. z 2013 r. poz. 907], na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Skład orzekający:


Uzasadnienie

Zamawiający – Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę polegającą na
sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu zewnętrznego
w kompleksach Urzędu MON przy al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckie] 4a, ul. Puławskiej
4a, ul. Rakowieckiej 2 oraz ul. Klonowej 1, 2 i 6 w Warszawie - V części’”
z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymaganych
przy procedurze, kiedy wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołujący w dniu 26 września 2014 r. wniósł odwołanie wobec brzmienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ].

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie, w terminie trzech dni od wezwania
Zamawiającego, to jest od dnia 26 września 2014 roku, do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden z wykonawców.

Pismem z dnia 1 października 2014 r., na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający oświadczył, że zmieni treść SIWZ. Zamawiający podał,
że działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy, uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu oraz, że po przeanalizowaniu odwołania postanowił dokonać
zmian w ogłoszeniu oraz SIWZ zgodnie z żądaniem Odwołującego a powodem dokonania
tych zmian są argumenty, które w odwołaniu wykazał wykonawca BHF H. sp.
z o.o.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

W związku z faktem, iż przed otwarciem posiedzenia przed Krajową Izbą
Odwoławczą wyznaczonego w celu rozpatrzenia odwołania, Zamawiający oświadczył, iż
uwzględnia odwołanie złożone przez wykonawcę BHF H. spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w Raszynie, uznano, że zaszły podstawy do umorzenia postępowania.

Zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego pod warunkiem, że w postępowaniu

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca,
a w takim wypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Dla wywarcia skutku procesowego w postaci umorzenia postępowania
odwoławczego, konieczne jest uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów podniesionych
w odwołaniu. Zamawiający w piśmie kierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczył, że uwzględnił odwołanie w całości. Dalsze czynności, jakie zamawiający
podejmie w związku z uwzględnieniem zarzutów, pozostają bez znaczenia dla ustalenia
przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego.

Zatem mając na uwadze, że:

1. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,
2. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w ustawowym, trzydniowym
terminie nie przystąpił żaden z wykonawców,

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą przesłanki do wydania postanowienia
o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty
wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

Na podstawie pliku 2014_1985.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1985/14

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń