POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 1116/14


POSTANOWIENIE
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska – Romek

Protokolant: Magdalena Cwyl

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 czerwca 2014 r.
w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 2 czerwca 2014 r. przez Bilfinger
Infrastructure S.A, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienia po stronie zamawiającego:
1. Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
2. Warbud S.A., al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa.

postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze

2. nakazuje zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Bilfinger Infrastructure S.A, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa kwoty 20 000 zł 00
gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i art.198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………Uzasadnienie

Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na
roboty polegające na rozbudowie ciągu ulic Zwoleńskiej i Żagańskiej na odcinku od ulicy
Pożaryńskiego do ulicy Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linię
kolejową relacji Warszawa- Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 maja
2014 roku pod poz. 172229-2014 –PL.

W dniu 2 czerwca 2014 roku Bilfinger Infrastructure (dalej odwołujący) wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności zamawiającego
polegających na ukształtowaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
ogłoszenia określających warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej w
sposób: nie związany z przedmiotem zamówienia, nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia i naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie
odwołania i nakazanie zamawiającemu ustalenia w pkt III.2.2.ppkt 3.4 ogłoszenia o
zamówieniu oraz w pkt VI 1.4.3 oraz 1.4.4 siwz warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej oraz dokonania opisu sposobu oceny
spełniania tych warunków w sposób związany z przedmiotem zamówienia, proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, który nie będzie naruszał zasady uczciwej konkurencji tj. nakazanie:

1. oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców w oparciu o posiadaną
aktualnie zdolność kredytową, albo

2. ustalenia wskaźnika bieżącej płynności finansowej na poziomie 0,9 za ostatni rok
obrotowy i wskaźnika zadłużenia aktywów na poziomie 1,00 za ostatni rok obrotowy,
albo

3. oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców, w przypadku utrzymania
wskaźników na dotychczasowych poziomach (bieżącej płynności finansowej na
poziomie 1,00, wskaźnika zadłużenia aktywów na poziomie 0,9 za ostatni rok
obrotowy) przy założeniu, że będą one ustalane jako średnia poszczególnych
wskaźników z ostatnich trzech lat obrotowych.

Na wezwanie zamawiającego z dnia 3 czerwca 2014 roku, do postępowania odwoławczego,
w terminie przysługującym na zgłoszenie przystąpień przystąpienia po stronie
zamawiającego wnieśli wykonawcy: Warbud S.A. oraz Budmiex S.A.
Pismem z dnia 9 czerwca 2014 roku skierowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania i oświadczył, że dokona stosownych
zmian w treści ogłoszenia i swiz.
Uczestnicy postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie zamawiającego,
prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Izby, nie wnieśli sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu (art. 186 ust. 5 ustawy Pzp).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba na posiedzeniu z udziałem stron dokonała
czynności formalnoprawnych i sprawdzających, w wyniku których stwierdziła, że wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przy
jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony przystępujących po stronie zamawiającego
wykonawców, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp w przypadku uwzględniania odwołania przed
otwarciem rozprawy i nie wniesienia sprzeciwu przez przystępujących po stronie
zamawiającego wykonawców, koszty postępowania znosi się wzajemnie,

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 2 lit a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z którego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił
zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy a uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………

Na podstawie pliku 2014_1116.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 1116/14

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń