POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 682/14


POSTANOWIENIE
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Pakulska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
w dniu 18 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2014 r. przez wykonawcę: Korporacja Budowlana
DORACO Sp. z o. o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, w postępowaniu prowadzonym przez
Gminę Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy) na rzecz wykonawcy: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o. o.,
ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, uiszczonej tytułem wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) na niniejsze postanowienie –
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
ograniczonego na realizację zadania: Budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego wraz
z parkingami, drogami wewnętrznymi i chodnikami, przy ulicy Bohaterów Warszawy 4
w Pruszkowie, zostało wszczęte przez Gminę Miasto Pruszków [zwaną dalej:
„Zamawiającym”], na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”
.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 26 marca 2014 roku pod numerem 2014/S 060-100303.

W dniu 4 kwietnia 2014 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wniesione w formie pisemnej przez wykonawcę: Korporacja Budowlana DORACO
Sp. z o. o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk [zwaną dalej: „Odwołującym”].

Odwołujący wnosił odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu i wnosił o nakazanie
Zamawiającemu zmiany ogłoszenia.

W dniu 10 kwietnia 2014 roku do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego zgłosili przystąpienie wykonawca: Warbud S.A., który wniósł o uwzględnienie
odwołania.

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej nie wpłynęło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego.

W dniu 11 kwietnia 2014 roku Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutu nr
3 odwołania.

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił część zarzutów Odwołującego. Zamawiający uwzględniając niektóre zarzuty
Odwołującego, wskazywał, że dokona modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu, ale
w sposób odmienny od żądanego przez Odwołującego. Zamawiający wniósł o oddalenie
odwołania w zakresie żądań Odwołującego zawartych w pkt: 5c, 5b, 6b i 7 odwołania.

Zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 kwietnia 2014 roku
odwołanie zostało skierowane do rozpoznania na posiedzeniu z udziałem stron w dniu
23 kwietnia 2014 roku.

W dniu 18 kwietnia 2014 roku Odwołujący przesłał - za pośrednictwem faxu -
oświadczenie o cofnięciu odwołania w zakresie zarzutów i wniosków nieuwzględnionych
przez Zamawiającego i wnosił o umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art.
186 ust. 2 ustawy Pzp oraz o zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w całości.

W tym miejscu należy zauważyć, że uwzględnienie odwołania przez Zamawiającego
dotyczyło części zarzutów Odwołującego, jednak nie obejmowało wszystkich zarzutów,
w związku z czym nie będzie miał zastosowania w tym przypadku art. 186 ust. 2 ustawy Pzp,
lecz art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp
oraz w oparciu o przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238)., umorzyła postępowanie i nakazała zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 18 000,00 zł stanowiącej 90% kwoty
należnej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………

Na podstawie pliku 2014_0682.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 682/14

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń