POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 511/14


POSTANOWIENIE
z dnia 28 marca 2014 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym bez udziału stron w dniu 28 marca
2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
17 marca 2014 r. przez Wykonawcę MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul.
Gałczyńskiego 8 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Szpital
Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o., 80-462 Gdańsk, Al. Jana
Pawła II 50

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8
kwoty 7500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ………………………………


Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez
Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o. na
dostawę probówek do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi (nr postępowania
PN-225), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w 2013 r., poz. 261611, wobec
czynności oceny w pakiecie nr 1 oferty Wykonawcy MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o.,
wniesione zostało w dniu 17.03.2014 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
(sygn. akt KIO 511/14).

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na posiedzeniu niejawnym
prowadzonym bez udziału stron w dniu 28.03.2014 r. stwierdziła, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, w oparciu o treść pisma Zamawiającego przekazanego Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej faksem w dniu 25 marca 2014 r., że Zamawiający uwzględnił w
całości zarzuty.
Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.
Mając powyższe ustalenia na względzie, Izba stwierdziła, iż zachodzi przesłanka z
art. 186 ust. 2 ustawy do umorzenia postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z którego wynika obowiązek dokonania zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, jeżeli zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty w odwołania przed otwarciem rozprawy albo rozpoczęciu
posiedzenia z udziałem stron, a do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Przewodniczący: ……………………………

Na podstawie pliku 2014_0511.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 511/14

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń