POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP 1241/08


Sygn. akt: KIO/UZP 1241/08

POSTANOWIENIE
z dnia 20 listopada 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Barbara Bettman

Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek
Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Magdalena Sierakowska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 20 listopada 2008 r. odwołania
wniesionego przez Infovide - Matrix S.A., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej, 00-
925 Warszawa, al. Niepodległości 208 protestu z dnia 7 października 2008 r.

przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego xxx po
stronie odwołującego się oraz xxx - po stronie zamawiającego*.

postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze.
2. nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Infovide - Matrix S.A., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz xxx koszty postępowania w kwocie xxx zł xxx gr
(słownie: xxx)1.

3. kosztami postępowania obciąża xxx
i nakazuje2:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 00zł 00
gr (słownie: xxx) z kwoty wpisu uiszczonego przez xxx
2) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx,
stanowiącej xxx.
3) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP
4) dokonać zwrotu kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) z rachunku dochodów
własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz xxx.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19.11.2008 r., które wpłynęło w dniu 19.11.2008 r. faksem
(20.11.2008 r. – wpływ bezpośredni), przed otwarciem posiedzenia Izby, Odwołujący cofnął
odwołanie wniesione do Prezesa UZP w dniu 22.10.2008 r. Oświadczenie o cofnięciu
odwołania zostało podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Odwołującego.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
umorzył postępowanie w niniejsze sprawie.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba orzekła o zwrocie
na rzecz Odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. kwotę 18 000 zł.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

_________
* niepotrzebne skreślić
1
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.
2
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.

Na podstawie pliku 2008_1241.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP 1241/08

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń