POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 2515/13


POSTANOWIENIE

z dnia 13 listopada 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Bogdan Artymowicz

Protokolant: Magdalena Cwyl

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 13 listopada 2013 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 października 2013 r. przez: wykonawcę CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o.,
20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9, w postępowaniu prowadzonym przez Województwo
Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

przy udziale wykonawcy Comarch Polska S.A., 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41 G
zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie zamawiającego,

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego, wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o., 20-149 Lublin,
ul. Do Dysa 9, kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych, zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na niniejsze postanowienie –
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący: …………..…………Uzasadnienie

Zamawiający, Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, prowadzi postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla
projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2013 r., pod numerem 2013/S 070-116834.
W dniu 28 października 2013 r., wobec czynności oceny ofert, zaniechania
wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy Comarch Polska S.A. oraz wobec wyboru
oferty tego wykonawcy, jako najkorzystniejszej odwołanie złożył wykonawca CompuGroup
Medical Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 3 tej
ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Comarch Polska S.A.
z siedzibą w Krakowie z udziału w postępowaniu, podczas gdy wykonawca ten w odpowiedzi
na wezwanie zamawiającego złożył wyjaśnienia zawierające nieprawdziwe informacje
dotyczące zakresu dostawy referencyjnej opisanej w poz. 4 wykazu dostaw, która to dostawa
nie dotyczyła wdrożenia nowego systemu informatycznego spełniającego wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz stanowiła jedynie modyfikację
istniejącego systemu.
W dniu 12 listopada 2013 r., przed otwarciem posiedzenia i tym samym przed
otwarciem rozprawy - Odwołujący złożył oświadczenie, iż cofa odwołanie.
Mając powyższe na względzie Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na
podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych i orzekła o kosztach
stosownie do treści tego przepisu na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Przewodniczący: …………………….

Na podstawie pliku 2013_2515.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 2515/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń