POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 291/13


POSTANOWIENIE
z dnia 18 lutego 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Izabela Kuciak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 18 lutego 2013 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego
2013 r. przez Praweks – Telecom sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej
CARPATIA, ul. hr W. Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

postanawia:


1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Praweks – Telecom sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493
Warszawa kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy),
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Przewodniczący: ………………….Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „sukcesywna sprzedaż z
dostawą kart telefonicznych na potrzeby kantyn Oddziałów Zamawiającego w Tarnowie oraz
w Wadowicach, celem dalszej odsprzedaży”
. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 stycznia 2013 r., pod numerem
8475-2013.
W niniejszym postępowaniu Odwołujący wniósł odwołanie wobec wyboru oferty
najkorzystniejszej i wykluczenia Odwołującego z niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Pismem z dnia 14 lutego 2013 r., doręczonym Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 18 lutego 2013 r., Zamawiający poinformował, że „postanowił uznać zarzuty
odwołującego w zakresie: 1. Unieważnienia czynności Zamawiającego w postaci odrzucenia
oferty Wykonawcy Praweks – Telekom sp. z o.o. w części II, III, IV i VI. 2. Ponownego
wezwania Praweks – Telekom sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień. 3. Powtórzenia przez
Zamawiającego czynności oceny i wyboru oferty w części II, III, IV i VI.”
Przedmiotowe
oświadczenie, w imieniu Zamawiającego, złożyła osoba uprawniona do jego reprezentacji.
Nadto, Izba ustaliła, iż odwołanie zostało wniesione skutecznie, a do postępowania
odwoławczego żaden z wykonawców, w ustawowym terminie, nie zgłosił przystąpienia.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba stwierdziła, iż ziściły się przesłanki do umorzenia
postępowania, na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1
ustawy Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238),
nakazując zwrot Odwołującemu kwoty 7.500,00 zł, uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………

Na podstawie pliku 2013_0291.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 291/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń