POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 121/13


POSTANOWIENIE
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 30 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2013 r. przez wykonawcę Integrity Solutions
sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Otwocku- Świerku

postanawia:


1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych) na rzecz
wykonawcy Integrity Solutions sp. z o.o. w Warszawie, stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………


Uzasadnienie

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, zwane dalej „zamawiającym”, prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest
„wykonanie systemu przechowywania danych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 13 listopada 2012 r. nr 2012/S 218-359236. Zamawiający prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp
wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W dniu 10 stycznia 2013 r. zamawiający zawiadomił faksem wykonawcę Integrity
Solutions sp. z o.o. w Warszawie, zwanego dalej „odwołującym”, iż uznaje za skuteczne
zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji znajdujących się w ofercie złożonej
przez wykonawcę Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni.
Wobec zaniechania czynności uznania za bezskuteczne zastrzeżenie informacji
znajdujących się w ofercie złożonej przez wykonawcę Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni jako
tajemnica przedsiębiorstwa, odwołujący wniósł w dniu 21 stycznia 2013 r. odwołanie do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie
1) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odtajnienia części oferty złożonej przez wykonawcę Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni,
zawierającej informacje zastrzeżone przez Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni jako tajemnica
przedsiębiorstwa, pomimo, że utajnione dokumenty nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz. U. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), a tym samym niezachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz
zasady równego traktowania wykonawców poprzez uniemożliwienie odwołującemu
dokonania oceny zgodności złożonej przez Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni oferty z treścią
SIWZ,
2) art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wobec uznania zasadności zastrzeżenia
dokonanego przez firmę Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni części oferty jako tajemnica
przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy przesłanki uznania zamieszczonych w utajnionej części

oferty informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa określone ww. przepisem nie zostały
spełnione.

W oparciu o przywołane zarzuty i przedstawioną w uzasadnieniu odwołania
argumentację odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
a) odtajnienia oferty złożonej przez wykonawcę Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni w części
uznanej za tajemnicę przedsiębiorstwa,
b) zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym
kwoty 15.000 zł uiszczonej tytułem wpisu od odwołania oraz kosztów zastępstwa
odwołującego przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu na podstawie
faktury VAT, która zostanie przedłożona w toku postępowania.

Na podstawie pisma zamawiającego z dnia 23 stycznia 2013 r. ustalono, że
zamawiający kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do
postępowania odwoławczego przekazał innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. faksem.

W dniu 23 stycznia 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Zgłoszenie przystąpienia złożono w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należącym
do Pana Wojciecha Kotasa. W treści zgłoszenia przystąpienia wskazano, że składane jest w
imieniu Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni. Do zgłoszenia przystąpienia nie załączono odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego ani pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie Pana Wojciecha Kotasa do składania oświadczeń woli w imieniu Koma Nord
sp. z o.o. w Gdyni. Ponadto zgłaszający przystąpienie nie wykazał faktu przesłania kopii
zgłoszenia przystąpienia do zamawiającego ani odwołującego, gdyż nie dołączył do
zgłoszenia przystąpienia dowodów przesłania tego dokumentu.
Stosownie do art. 185 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Niezłożenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ani pełnomocnictwa lub innego
dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie Pana W……….. K………. do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni jest brakiem
formalnym zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. Analogicznie należy
ocenić niewykazanie przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego zamawiającemu i odwołującemu.

Jednocześnie dostrzeżenia wymaga, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie
zna instytucji usunięcia braków formalnych zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego (w przeciwieństwie do instytucji usunięcia braków formalnych odwołania – art.
187 ust. 3 ustawy Pzp). Powyższe skutkowało koniecznością uznania za bezskuteczne
zgłoszenia przystąpienia wykonawcy Koma Nord sp. z o.o. w Gdyni do analizowanego
postępowania odwoławczego. Stwierdzono zatem, że w terminie określonym w art. 185 ust.
2 ustawy Pzp żaden wykonawca nie zgłosił Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Podzielono tym
samym, wielokrotnie wyrażany w orzecznictwie Izby pogląd, iż Brak skutecznego, tj.
zgodnego z art. 185 ust. 2 p.z.p., zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego
należy traktować jako brak przystąpienia w terminie opisanego w art. 186 ust. 2 ustawy. Tym
samym w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym nie brał udziału żaden wykonawca
przystępujący po stronie zamawiającego (tak m.in. postanowienie KIO z dnia 6 kwietnia 2010
r., sygn. akt KIO/UZP 348/10). Podzielono w omawianym zakresie również stanowisko
wyrażane w piśmiennictwie, zgodnie z którym Wobec braku przepisów ustalających zasady
uzupełniania braków formalnych w interwencji ubocznej ich ewentualne wystąpienie
sankcjonowane będzie odrzuceniem interwencji (por. Dzierżanowski Włodzimierz,
Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, komentarz LEX 2010, Komentarz do art. 185
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), [w:] M.
Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,
LEX, 2010, wyd. IV.).

Ustalono także, że 25 stycznia 2013 r., przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem
stron, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na odwołanie (pismo
znak: NCBJ/DA/31/2013), w której zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywoływanym przepisem, w przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz

uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W związku z powyższym Izba, na podstawie art. 186 ust. 2, art. 186 ust. 6 pkt 1, art.
192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp, oraz § 13 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 13 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), postanowiła jak na wstępie.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238), zgodnie z którym w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a zamawiający uwzględnił w
całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem
stron Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………..………

Na podstawie pliku 2013_0121.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 121/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń