POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 107/13


POSTANOWIENIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Protokolant: Radosław Cwyl

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 31 stycznia 2013 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 18 stycznia 2013 r. przez wykonawcę NAVITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 91 w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę
Wojskową 2573 z siedzibą w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85,

postanawia:


1. odrzuca odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę NAVITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 91 i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
NAVITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 91
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący ………………Uzasadnienie

Jednostka Wojskowa 2573 z siedzibą w Zgierzu, zwana dalej „zamawiającym”,
działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na
„Organizację kompleksowego szkolenia teoretycznego i symulatorowego dla personelu
latającego na symulatorze lotu śmigłowca Mi-17”
.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r., nr 2012/S 244-401740.
W dniu 10 stycznia 2013 r. (pismem z tej samej daty) zamawiający poinformował
wykonawców, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego, o
wyborze oferty wykonawcy M………. P………… prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą DIGICOM M……….. P……….. z siedzibą w Zgierzu jako najkorzystniejszej.
W dniu 18 stycznia 2013 r. (pismem z dnia 17 stycznia 2013 r.) odwołujący wniósł
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wpływ pisma do zamawiającego w dniu
16 stycznia 2013 r.), zarzucając naruszenie:
1. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie czynności unieważnienia postępowania z uwagi na jego
obarczenie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji.
Jednocześnie odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania czynności
unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, iż w wyniku analizy warunków
postępowania stwierdził, iż:
1) dzień składania ofert został ustalony na dzień
28.12.2012 r. a ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 14.12.2012 r.,
co oznacza, że termin składania ofert wynosił jedynie 14 dni. Z uwagi na wartość
zamówienia przekraczającą 130 000 euro, termin ten jest niezgodny z zapisami art.
43 ust. 2 zarówno dla przypadku zamieszczenia wstępnego ogłoszenia o
zamówieniu (co jest wątpliwe, gdyż zamówienia o tym samym przedmiocie były

prowadzone przez zamawiającego w 2012 roku dwukrotnie), jak i w przypadku braku
takiego ogłoszenia;
2) w ogłoszonej dokumentacji postępowania nie
znajdują się dane informujące o zmianie terminu składania ofert;
3) w związku z informacją o wyborze
najkorzystniejszej oferty istnieje uzasadnione podejrzenie, że zamawiający nie
zamierza unieważnić postępowania, tj. nie wypełnić obowiązku wynikającego z art.
93 ust. pkt 7 ustawy Pzp;
4) zamawiający, określając znacznie skrócony termin
składania ofert, (w tym okres świąteczny, w którym działalność zakładów jest
ograniczona), przy równoczesnym nie wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.
40 ust. 5a (nie powiadomił znanych sobie wykonawców o wszczęciu postępowania)
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, tj. niezgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
Zamawiający wniósł na posiedzeniu o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wskazując iż odwołanie zostało wniesione na treść ogłoszenia i
treść SIWZ.
Mając na uwadze powyższe Izba zważyła co następuje:
Art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp stanowi, iż Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi,
że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.
Nie ulega wątpliwości, że ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji
w dniu 14 grudnia 2012 r., a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia
19 grudnia 2012 r., nr 2012/S 244-401740, jak również, iż w tej samej dacie była dostępna
dla wykonawców Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone w siedzibie zamawiającego w dniu
14 grudnia 2012 r. (protokół postępowania druk ZP-PN). A więc już w dniu 14 grudnia 2012 r.,
a najpóźniej w dniu 19 grudnia 2012 r., w oparciu o treść ogłoszenia i treść SIWZ, odwołujący,
działający z należytą starannością, wymaganą w warunkach postępowania pomiędzy
profesjonalistami, mógł był zapoznać się z ich treścią, a tym samym powziąć wiedzę na temat
uchybień w ich treści i skutecznie je kwestionować.
Odwołujący, co prawda podniósł, iż okoliczność ta nie była mu znana wcześniej i
wiedzę na jej temat powziął dopiero w dniu 10 stycznia 2013 r., a więc w dniu zamieszczenia
przez zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Niemniej jednak z treści
dokumentacji postępowania wynika, iż o fakcie niezłożenia oferty, a tym samym późniejszego
zakwestionowania treści ogłoszenia i treści SIWZ zadecydowały inne okoliczności, niż
obecnie podnoszone. W piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r. kierowanym do zamawiającego

podkreślał bowiem., iż „(…) termin wynosił 8 dni, w czym 4 świąteczne, co uniemożliwiło
właściwą korespondencję z Zamawiającym, należyte przygotowanie oferty, jak i dokumentów
ze względu na konieczność komunikacji z partnerami zagranicznymi (…)”
, jak również, iż „(…)
zamawiający nie powiadomił znanych sobie wykonawców o wszczęciu postępowania”
.
Oznacza to więc, iż odwołujący już w grudniu, w terminach wynikających z art. 182 ust. 2 pkt
1 ustawy Pzp, mógł wnieść odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz treści SIWZ.
Tymczasem odwołujący zamiast prawidłowo wnieść odwołanie wobec treści
ogłoszenia oraz treści SIWZ w dniu 18 stycznia 2013 r. wniósł odwołanie wobec innej
czynności zamawiającego, zresztą jej nieprecyzując w treści wniesionego odwołania.
Natomiast w jego (odwołania) uzasadnieniu, podnosząc okoliczności stanowiące w istocie
podstawę do kwestionowania treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ.
W świetle przepisu art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 19 grudnia 2012 r., w tej samej dacie SIWZ została zamieszczona na
stronie internetowej zamawiającego. Termin na wniesienie odwołania wobec treści SIWZ
upłynął zatem w dniu 29 grudnia 2012 r. Tymczasem odwołujący wniósł odwołanie dopiero w
dniu 18 stycznia 2013 r. Reasumując, należało uznać, że odwołanie które wpłynęło w dniu
18 stycznia 2013 r. było odwołaniem wniesionym z uchybieniem ustawowego terminu na
jego wniesienie, gdyż de facto jest odwołaniem wniesionym na treść ogłoszenia oraz treść
SIWZ, co skutkuje koniecznością jego odrzucenia zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Termin na wniesienie odwołania ma bowiem charakter terminu zawitego, nie podlegającego
przywróceniu, a uchybienie temu terminowi powoduje wygaśnięcie prawa skorzystania ze
środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, stanowiącego, że strony postępowania ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku oraz treść § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący ………………

Na podstawie pliku 2013_0107.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 107/13

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń