POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO/UZP969/08


Sygn. akt: KIO/UZP969/08

POSTANOWIENIE
z dnia 25 września 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

Członkowie: Barbara Bettman

Renata Tubisz

Protokolant: Jadwiga Ząbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz od
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego PKP Intercity S.A., ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa protestu z dnia 18 sierpnia 2008 roku.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*.

orzeka:


1. umarza postępowanie
2. kosztami postępowania obciąża NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
2 000 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) z kwoty wpisu
uiszczonego przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy Sącz;
2) dokonać wpłaty kwoty 2 500 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące pięćset złotych
zero groszy) przez NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy Sącz na rzecz PKP Intercity S.A., ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika;
3) dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;
4) dokonać zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 września 2008 roku (wpływ do UZP w dniu 24 września 2008 roku)
Odwołujący wycofał odwołanie wniesione w dniu 3 września 2008 roku od rozstrzygnięcia
protestu z dnia 18 września 2008 roku.
Skład orzekający Izby ustalił, że wycofanie odwołania zostało podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Odwołującego, zgodnie z pełnomocnictwem i odpisem
KRS Odwołującego, załączonym w aktach sprawy.
W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 189
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007
roku, Nr 223, poz. 1655) umarza postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w związku z cofnięciem
odwołania przed otwarciem rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o zwrocie 90%
wpisu wniesionego przed Odwołującego.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191
ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

________
*
niepotrzebne skreślić

Na podstawie pliku 2008_0969.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO/UZP969/08

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń